wlbk.net
当前位置:首页 >> 汉语拼音表怎么读 >>

汉语拼音表怎么读

声母:b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫] 韵母:i (衣)u(乌)ü(迂)a (啊) ia (呀) ua (蛙)o (喔) uo (窝)e (鹅) ie (耶)üe (

汉语拼音字母表可以这样读:a阿 b波 c吃 d的 e鹅 f佛 g歌 h喝 i衣 j鸡 k渴 l乐 m摸 n呢 o藕 p泼 q起 r日 s嘶 t特 u屋 v围 w巫 x希 y医 z资1. 汉语拼音表由26个字母组成的.2. 5个韵母,(a o e i u)发音比较响亮.3. 20个声母的发音包括三种,即本音,呼读音,人为音4. 本音,就是声母的实际发音.是音节拼读时发出的声音.5. 呼读音,少数声母是浊辅音,发出的音不是很响亮,每个声母在读的时候,要配上不同的原因.6. 人为音,就是给每个字母认为规定的音.

妙趣汉字屋

26个拼音字母表读法

a[阿、] b [玻] 、c[;雌]、d [得]、e[鹅]、f [佛]、g [哥]、 h [喝]、i[衣]、j [基]、 k [科]、 l [勒]、m [摸]、n [讷]、o[喔]、p [坡]、q [欺、r [日]、s [思]、 t [特]、u[乌]、v(ü)迂] w [巫]、x [希]、y [医]、z [资] 其中汉语拼音ü用字母v代替其实这样学习是不行的.很

汉语拼音字母表读法如下:a[啊] o[喔] e[鹅] i[衣] u[屋] ü[鱼] b[玻] p[坡] m[摸] f[佛] d[的] t[特] n[讷] l[勒] g[哥] k[科] h[喝] j[机] q[七] x[西] z[资] c[次] s[思] zh[知] ch[吃] sh[师] r[日] y[衣] w[乌]汉语拼音是国际普遍承认的现代标准汉语拉丁转写标准,被用来拼

用字母的名称音来读:a bê cê dê, e êf gê ;ha i jie kê êl êm nê ;o pê qiu, ar ês tê;u vê wa xi ya zê .

汉语拼音字母表-声母表 b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫] 汉语拼音字母表-韵母表 a[阿] an[安] ao[奥] ai[哀] ang[昂] o[喔] ong[翁] ou[欧] e[鹅]

拼音的26个字母读法:a[阿、] b [玻] 、c[;雌]、d [得]、e[鹅]、f [佛]、g [哥]、 h [喝]、i[衣]、j [基]、 k [科]、 l [勒]、m [摸]、n [讷]、o[喔]、p [坡]、q [欺、r [日]、s [思]、 t [特]、u[乌]、v(ü)[迂] w [巫]、 x [希]、y [医]、z [资] 汉语拼音声母表:b [玻] p [坡]

汉语拼音字母表及发音 一、汉语拼音字母表-声母表 (23个) b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c [雌] s [思] r [日] zh[知] ch[嗤] sh[诗] y [医] w [巫] 二、汉语拼音字母表-韵母表 (37个) a[阿] an[安]

xaairways.com | 9647.net | qimiaodingzhi.net | ncry.net | ydzf.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wlbk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com